Kontakt

hlavn strana

Jaroslav Milata


Beskydsk 1570
739 11 Frdlant n. O
Tel. 777 155 480

email: union.milata@seznam.cz

Miroslav Zajc


Beskydsk 1111
739 11 Frdlant n. O
Tel. 777 807 798

email: union.zajc@seznam.cz

Vlastik Kmnek


Nerudova 706
739 11 Frdlant n. O
Tel. 608 100 249

email: union.kmnek@seznam.cz